การพยาบาลเบื้องต้น / บรรณาธิการ, นิตยา ปรัชญาจุฑา, อาภา ใจงาม, จันทนา รถฤทธิวิชัย - พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 - ก-ฒ, 603 หน้า : ภาพประกอบ

9745865133


Nursing process

WY100 / ก492 2536