สมหวัง ด่านชัยวิจิตร.

วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล / สมหวัง ด่านชัยวิจิตร - ฉบับปรับปรุง - กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 - 104 หน้า - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 175 (2-2536) . - โครงการตำรา-ศิริราช ; รายการที่ 175 (2-2536) .

9748059103


Cross infection--Prevention & control

WX167 / ส289ว 2536