มโนคติและกระบวนการพยาบาล = Nursing concept and process / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 14. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540. - 2 เล่ม - เอกสารการสอนชุดวิชา มโนคติและกระบวนการพยาบาล . - เอกสารการสอนชุดวิชา มโนคติและกระบวนการพยาบาล .

9746108646 (ล. 1) 9746109472 (ล. 2)


Nursing
Nursing process

WY100 / ม246ม 2540