วิไล หนุนภักดี.

ปวดประจำเดือนหายได้ด้วยธรรมชาติบำบัด / วิไล (เทียนรุ่งโรจน์) หนุนภักดี, เรียบเรียง ; บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, เขียนเพิ่มเติม - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2538 - 107 หน้า : ภาพประกอบ - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง . - ชุดธรรมชาติบำบัดและรักษาตนเอง .

9747718537


Dysmenorrhea.

WP560 / ว724ป 2538