การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล / เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์, บรรณาธิการ - พิมพ์ครั้งที่ 6 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) - กรุงเทพฯ : โครงการตำราภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 - 658 หน้า

9745890077


Laboratory techniques and procedures--Nurses' instruction.
Nursing process

WY100.4 / ก514 2539