โคลส, เฮนรี่.

เชื่อเพราะ-- = Reasons for our faith / เฮนรี่ โคลส, เขียน ; ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์, แปล. - กรุงเทพฯ : คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์, 2533. - 106 หน้า.


ศรัทธา (คริสต์ศาสนา)

234.2 / ค969ช