สุชาย ธนวเสถียร.

โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / สุชาย ธนวเสถียร, วิชัย จิวังกูร - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535 - 180 หน้า

9745094102


โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

005.73 / ส761ค 2535