ปรีชา แดงโรจน์

หน้าที่และการปฏิบัติงาน = Job description / โดย ปรีชา แดงโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - [กรุงเทพฯ] : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2534. - 79 หน้า.

ชื่อเรื่องบนปก: การโรงแรม : หน้าที่และการปฏิบัติงาน

9747158167


การจัดการโรงแรม
โรงแรม

647.94 / ป467ก 2534