บทเพลงชีวิต. - พิมพ์ครั้งที่ 7. - กรุงเทพฯ : สุริยบรรณ, 2540. - 268, [18] หน้า.


คริสต์ศาสนา--เพลงนมัสการ.
เพลง.

782.27 / บ126 2540