เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์.

หลักการบัญชีขั้นต้น 1 = / เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 - 389 หน้า

9745797901


ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การบัญชี

657.042 / ช741ห 2535