ประวัติพันธสัญญาเดิม / [มิชซังโรมันคาทอลิก] - พิมพ์ครั้งที่ 5 - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, [25--?] - 266 หน้า


ไบเบิล. พันธสัญญาเดิม--เรื่องเล่า

221.9505 / ม559ป