พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 / รวบรวม เรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535 - ก-จ, 80 หน้า

พร้อมด้วย: พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 -- กฎกระทรวง ข้อบังคับ -- นโยบายรัฐบาลว่าด้วย การท่องเที่ยว -- คำพิพากษาศาลฎีกา "คดีตัวอย่าง"


การท่องเที่ยว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
มัคคุเทศก์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

343.07891 / พ371