มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา. มอก. 335 เล่ม 1-2523 = Standard methods for microbiological examination of canned foods เล่ม 1, อาหารกระป๋อง : / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - พิมพ์เพิ่มเติมครั้งที่ 4 - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2541?] - 7, 41 หน้า


ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม--มาตรฐาน.
อาหารกระป๋อง--การวิเคราะห์--มาตรฐาน.

344.04232 / ส691ม 2541