ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์.

เศรษฐศาสตร์การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทย = Political economy of reproductive revolution in Thailand / ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและผลิตตำรา มหาวิทยาลัยเกริก, 2542 - 10, 382 หน้า

9747139308


ครอบครัว--ไทย.
ขนาดครอบครัว--ไทย.
เศรษฐศาสตร์การเมือง

304.634 / ช415ศ