รวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม / สำนักพิมพ์นิติธรรม, เรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2534 - 213 หน้า

9747688131


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

343.055 / ร155