ยืน ภู่วรวรรณ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1, 2. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529. - 202 หน้า.

9747966271


การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Assembly (ภาษาคอมพิวเตอร์)

005.262 / ย327ป