บังอร ผลเนืองมา.

รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้ การเห็นด้วย และการยอมรับมาตรการในแผนงานคุ้มครองสิทธิของประชาชนฯที่เกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นเอดส์ของกลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการเขตกทม. / บังอร ผลเนืองมา - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 - 62 หน้า

9748275787


โรคเอดส์--วิจัย.--กรุงเทพฯ
ลูกจ้าง--การดูแล.--กรุงเทพฯ

362.196792 / บ248ร