พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 - ฉบับปรับปรุงใหม่ - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, [2542?] - 44 หน้า

9745036129


ธุรกิจเงินทุน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ธุรกิจหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายธุรกิจ

346.082 / พ371