พูลสุข สังข์รุ่ง.

การบริหารงานสำนักงาน = Office management / ผู้เรียบเรียง, พูลสุข สังข์รุ่ง. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายเอกสารและตำรา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2541. - 257 หน้า.


สำนักงาน.
การจัดการสำนักงาน.

651.3 / พ871ก 2541