นราศรี ไววนิชกุล.

ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ / นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศักดิ์ อุดมศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. - 319 หน้า.

9746398237


ธุรกิจ--วิจัย.
วิจัย

650.072 / น241ร 2541