โลกของสื่อ. Media World ลำดับที่ 1, ฉบับสื่อมวลชนในปี 2000 = / ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2540 - 207 หน้า : ภาพประกอบ

9746363018


หนังสือพิมพ์.
อินเตอร์เน็ต
สื่อมวลชน.

302.23 / จ683ล