วิกฤตการณ์มาเลเซีย : เศรษฐกิจ การเมือง-วัฒนธรรม / บรรณาธิการ, อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, ชปา จิตต์ประทุม - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 - 187 หน้า

9746399837


มาเลเซีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ--ไทย.
มาเลเซีย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ--สิงคโปร์.


มาเลเซีย--การเมืองและการปกครอง.
มาเลเซีย--ภาวะเศรษฐกิจ.
มาเลเซีย--ภาวะสังคม.

330.9595 / ว495