อบต. ในอุดมคติ / ผู้เขียน, สมพันธ์ เตชะอธิก ... [และคนอื่นๆ] - ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 - 126 หน้า

9746757377


องค์การบริหารส่วนตำบล.

352.19 / อ111