ชาญชัย อาจินสมาจาร.

การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล = Training and human resource development / ชาญชัย อาจินสมาจาร - กรุงเทพฯ : สายใจ, [2535?] - 160 หน้า - ชุดการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ . - ชุดการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ .


บุคลากร--การฝึกอบรม.
การจัดการ
การบริหารงานบุคคล

658.3 / ช486ก