สรุปแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ภาคกลาง / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : กอง], 2540 - 342 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ - เอกสารประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว ; เล่มที่ 4 . - เอกสารประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว ; เล่มที่ 4 .


การพัฒนาการท่องเที่ยว--ไทย (ภาคกลาง)


ไทย (ภาคกลาง)--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.

915.93 / ก454ส