สรุปแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับประเทศ / จัดทำโดย กองวางแผนโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย - กรุงเทพฯ : กอง], 2540 - 63 หน้า - เอกสารประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว ; เล่มที่ 1 . - เอกสารประกอบการวางแผนการท่องเที่ยว ; เล่มที่ 1 .

Y44 M09 D55


แผนพัฒนาการท่องเที่ยว.
การพัฒนาการท่องเที่ยว--ไทย.
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว--ไทย.
การท่องเที่ยว.

915.93 / ก454ส