โรเบิร์ต, ลามาร์

โครงการประปาภูเขาคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ : รายงานสรุป : การสำรวจ สังคม เศรษฐกิจ และการเกษตร ของชาวเขาเผ่าลาหู่ ภาคเหนือของประเทศไทย / ลามาร์ โรเบิร์ต, ฟิลลิพ ลีวอิส. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536. - 4 เล่ม. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 115 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 115 .

ฉบับที่ 1. ผลสรุปโดยภาค -- ฉบับที่ 2. ภาคที่ 1, 2, 3 -- ฉบับที่ 3. ภาคที่ 4, 5, 6 -- ฉบับที่ 4. ภาคที่ 7, 8, 9


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


ชาวเขา--ภาวะเศรษฐกิจ--ไทย (ภาคเหนือ)
ชาวเขา--ภาวะสังคม--ไทย (ภาคเหนือ)
ลาหู่--ภาวะเศรษฐกิจ
ลาหู่--ภาวะสังคม

307.772 / ร936ร