เวเธอบี, เจมส์.

FedEx บริษัทมหัศจรรย์ : บัญญัติ 11 ประการสร้างธุรกิจมหัศจรรย์เหนือขีดจำกัด = FedEx : the world on time : the 11 management principles that made FedEx and overnight sensation / ของ เจมส์ เวเธอบี ; นิทัศน์ วิเทศ, แปลและเรียบเรียง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เออาร์ อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชัน, 2541 - 214 หน้า

9748640698


การจัดการธุรกิจ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

658.4012 / ว913ฟ