คมทวน คันธนู.

กฎบนกลบท / คมทวน คันธนู, ร่ายเรียง - [กรุงเทพฯ] : มิ่งขวัญ, 2541 - 120 หน้า


กลบท.
กวีนิพนธ์ไทย

895.911 / ค149ก