รวมกฎหมายชุดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ พ.ศ. 2535 / รวบรวมโดย พรสวัสดิ์ เพชรแดง, สุขุม เรืองชัยกุล - กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2535?] - 105 หน้า


การอนุรักษ์สัตว์ป่า--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
กฎหมายสิ่งแวดล้อม

344.046 / ร155