พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535 - ก-ค, 240 หน้า


สาธารณสุข--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

344.04 / พ371