เมธี ฉัตรทอง.

คู่มือเมนบอร์ดช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์มืออาชีพ / เมธี ฉัตรทอง - พิมพ์ครั้งที่ 1 - [ม.ป.ท.] : ลัดดา บุญวงศ์, [2542?] - 520 หน้า : ภาพประกอบ

9748664147


โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
เมนบอร์ด (คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์

621.39 / ม738ค