ตะวัน ขุนอาสา.

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาปาสคาล / โดย ตะวัน ขุนอาสา, นภัทร วัจนเทพินทร์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2541 - 350 หน้า : ภาพประกอบ

ชื่อเรื่องบนปก: การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น

9748323153


Pascal (ภาษาคอมพิวเตอร์)
โครงสร้างข้อมูล (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)

005.133 / ต258ป 2541