พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 / รวบรวมเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2535 - ก-ข, 102 หน้า


ตลาดหลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
หลักทรัพย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.0922 / พ371