วิฑูรย์ สิมะโชคดี.

คุณภาพคือความอยู่รอด = Quality means survival / โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542 - 281 หน้า

9748325652


ธุรกิจขนาดย่อม.
TQM (การบริหารคุณภาพโดยรวม)
คุณภาพ.
การบริหารคุณภาพโดยรวม
การจัดการอุตสาหกรรม

658.421 / ว574ค 2542