วิษณุรักษ์ เลิศลาภยศ.

การศึกษาการดำเนินงานของบริษัท ปทุมดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป จำกัด = The study of the operation of Patum Design & Developed Co., Ltd. / วิษณุรักษ์ เลิศลาภยศ - 2542 - ก-ฌ, 106 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542


บริษัท ปทุมดีไซน์ แอนด์ ดีเวลลอป--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.

338.76164 / ว769ก