สุจีจิต ณ วันจันทร์.

การดำเนินงานของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายท่าอากาศยานเชียงใหม่) = The operation of Thai Airways International Public Co.,Ltd. (Chiang Mai Station) / สุจีจิต ณ วันจันทร์ - 2542 - ก-ช, 93 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542


บริษัท การบินไทย. ฝ่ายท่าอากาศยานเชียงใหม่ --การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.


การบิน--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

387.736068 / ส755ก