วิชุดา อุณจักร.

การศึกษาการดำเนินงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสซาย์น อินเตอร์เน็ต = The study of the operation of the Assign Internet Partnership Limited / วิชุดา อุณจักร - 2541 - ก-ฌ, 72 หน้า : ภาพประกอบ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541


ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสซายน์ อินเตอร์เน็ต--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.

338.7610046 / ว557ก