พงษ์พันธ์ เล็บนาค.

วิธีโทรศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ = How to call Japanese-English / พงษ์พันธ์ เล็บนาค - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ไทยแลงเกวจสเตชั่น, 2542 - 191 หน้า

9747469014


ภาษาญี่ปุ่น--การใช้ภาษา.
ภาษาญี่ปุ่น--บทสนทนาและวลี.

495.68 / พ161ว