วิสนุ สระทองมาก.

การศึกษาการดำเนินงานของ บริษัท เอส.แอล. ลีสซิ่ง จำกัด = The study of the operation of S.L. Leasing Co.,Ltd. / วิสนุ สระทองมาก - 2542 - ก-ฌ, 107 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
บริษัท เอส แอล ลีสซิ่ง--การบริหาร.

338.76133 / ว771ก