สุกัญญา ศิริรักษ์โยธิน.

การศึกษาการดำเนินงานของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = The study of operation of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives of Maejo Branch / สุกัญญา ศิริรักษ์โยธิน - 2542 - ก-ช, 101 หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. สาขาแม่โจ้ --การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.

332.31068 / ส739ก