พิมพร จารุรัชต์.

การศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2 = The study of the operation of Chiangmai Ram 2 Hospital / พิมพร จารุรัชต์ - 2542 - ก-ช, 164 หน้า : แผนภูมิ

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542


โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2--การบริหาร.
มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.

362.11068 / พ719ก