ปะราสี เอนก.

การศึกษาการดำเนินงานร้านอาหารเอราวัณ 1 = A study on the operation of Erawan 1 cafe restaurant / ปะราสี เอนก - 2542 - ก-ช, 73, [24] หน้า

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2542


มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง.
ร้านอาหารเอราวัณ--การบริหาร


ร้านอาหาร--การบริหาร--การศึกษาเฉพาะกรณี

647.95068 / ป539ก