ปพิชญา พรหมกันธา.

การสอนเขียนบทร้อยกรองโดยใช้รูปแบบเน้นกระบวนการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Teaching of poetry writing by using process-oriented approach for mathayom suksa 5 students / ปพิชญา พรหมกันธา - 2541 - ก-ฏ, 220 หน้า

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์.


กวีนิพนธ์--การเขียน--งานวิจัย.
กวีนิพนธ์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--งานวิจัย.

808.1 / ป161ก