รายงานการสำรวจแนวโน้มการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน / ผู้วิจัย, สินธุ์ สโรบล ... [และคนอื่นๆ]. - เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2538. - ก-ฉ, 48 หน้า. - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 129 . - รายงานวิจัย (มหาวิทยาลัยพายัพ) ; ฉบับที่ 129 .


มหาวิทยาลัยพายัพ--งานวิจัย


การศึกษาทางอาชีพ--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)
อาชีวศึกษา--งานวิจัย--ไทย (ภาคเหนือ)

370.113 / ร451