พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

การเสียภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534 - 68 หน้า

9748863387


อสังหาริมทรัพย์.
ภาษีเงินได้

343.052 / พ441ก