สิทธิของมนุษย์ที่ประชาชนทั่วไปพึงรู้ / จัดทำโดย มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์ - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2534 - 38 หน้า - คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน . - คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน .


สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

323 / ม686ส