กฎหมายที่ดินและ พรบ. ป่าไม้ / มูลนิธิทองใบ ทองเปาด์ - กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2534 - 35 หน้า - คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน . - คู่มือกฎหมายเพื่อประชาชน .


กฎหมายที่ดิน.
ป่าไม้และการทำป่าไม้--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

346.043 / ม686ก