รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู, วันที่ 9-11 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย / ฝ่ายวิจัย ติดตามและประเมินผล กองมาตรฐานวิชาชีพครู สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. - กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2537. - 242 หน้า : ภาพประกอบ.

9748101053


ครู--มาตรฐาน
วิชาชีพ--มาตรฐาน

371.1 / ก485ร