เสาวภา พรสิริพงษ์.

ชีวิตลูกเรือประมงอีสาน / เสาวภา พรสิริพงษ์, พรทิพย์ อุศุภรัตน์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 - 126 หน้า : ภาพประกอบ

9745876143


แรงงาน--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แรงงานในการประมง--ไทย.
ประมง--ลูกจ้าง.

331.76392 / ส943ช